Gezondheidsraad: Geen aanwijzingen gezondheidsproblemen UMTS en DECT

Elektromagnetische velden: Jaarbericht Gezondheidsraad 2006

UMTS en DECT zijn systemen waarmee draadloos gecommuniceerd kan worden. Sommige mensen vragen zich af of blootstelling aan de radiogolven van UMTS-zendmasten of DECT-basisstations en -telefoons in huis gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Recent onderzoek geeft hiervoor echter geen aanwijzingen. Dit schrijft de Gezondheidsraad in het vierde Jaarbericht Elektromagnetische Velden, dat vandaag verschijnt. Belangrijk zijn vooral de resultaten uit een recent Zwitsers UMTS-onderzoek, die eerdere bevindingen van TNO weerspreken. In het TNO-onderzoek, het eerste in zijn soort, leek blootstelling van proefpersonen aan UMTS nog te leiden tot minder welbevinden. Dat resultaat werd in Zwitserland echter niet gevonden. Aan dit Zwitserse onderzoek moet het sterkste gewicht worden toegekend, gezien de verbeterde onderzoeksopzet. Over de toepassing van DECT zijn op dit moment geen onderzoeksgegevens bekend die duiden op nadelige gezondheidseffecten.

….vervolg … 
Sinds 2001 publiceert de Gezondheidsraad Jaarberichten, met daarin een overzicht en beoordeling van de meest recente wetenschappelijke kennis over de mogelijke effecten van elektromagnetische velden, zoals die van UMTS en DECT. Juist waar soms maatschappelijke ongerustheid heerst, is het van belang de wetenschappelijke ontwikkelingen nauwkeurig te volgen en het beschikbare onderzoek te beoordelen op zijn kwaliteit en zeggingskracht.
In 2003 deed een verkennend onderzoek van TNO stof opwaaien, omdat proefpersonen die kort waren blootgesteld aan UMTS lager scoorden op een maat waarmee het welbevinden wordt vastgesteld. De Gezondheidsraad heeft vervolgens een analyse van de opzet en resultaten uitgevoerd. De raad concludeerde dat de aanwijzingen voor een effect op het welbevinden niet overtuigend waren en adviseerde het onderzoek in een verbeterde opzet te herhalen. Inmiddels is dat gebeurd, in Zwitserland. In het Zwitserse onderzoek werd geen effect op het welbevinden gevonden. De Gezondheidsraad hecht aan die laatste bevinding de meeste waarde, vanwege de verbeterde opzet. Ook ander onderzoek laat geen effecten zien.

Het beschikbare onderzoek over UMTS betreft alleen kortdurende blootstelling. Omdat de techniek pas sinds kort wordt toegepast, valt over een mogelijke invloed van langdurige blootstelling nu nog niets te zeggen. Op termijn zal hierover informatie verkregen kunnen worden door middel van epidemiologisch onderzoek. Uit dergelijk onderzoek naar de eventuele langetermijneffecten van blootstelling aan elektromagnetische velden van andere bronnen (zoals radio- en televisiezenders) is tot nu toe geen nadelige invloed op de gezondheid gebleken.
In het Jaarbericht 2006 wordt ook de kennis over DECT besproken. De conclusie is dat gewoon gebruik van basisstations en telefoons thuis niet leidt tot overschrijding van de limieten die al aan de blootstelling zijn gesteld. Verder zijn er bij de huidige stand van wetenschap geen aanwijzingen dat DECT-signalen gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Ook wijzen de beschikbare onderzoeksgegevens er niet op dat pulsvormige signalen zoals die van DECT meer of minder effect hebben dan continue signalen.
De commissie die het advies heeft opgesteld, bestond uit:
dr G.C. van Rhoon, fysicus; Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, voorzitter • dr L.M. van Aernsbergen, fysicus; Ministerie van VROM, Den Haag, adviseur • prof. dr ir G. Brussaard, hoogleraar radiocommunicatie (emeritus); Technische Universiteit, Eindhoven • dr J. Havenaar, psychiater; GGZ Buitenamstel, Amsterdam • prof. dr H. Kromhout, hoogleraar arbeidshygiëne en blootstellingskarakterisering, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht • prof. dr ir F.E. van Leeuwen, hoogleraar epidemiologie van kanker; Vrije Universiteit Amsterdam, en Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam • dr H.K. Leonhard, fysicus; Ministerie van Economische Zaken, Groningen, adviseur • dr M.M. Sitskoorn, neuropsycholoog/cognitiewetenschapper; Universitair Medisch Centrum Utrecht • prof. dr W.J. Wadman, hoogleraar neurobiologie, Universiteit van Amsterdam • D.H.J. van de Weerdt, arts, medisch milieukundige; Hulpverlening Gelderland Midden / GGD • prof. dr ir A.P.M. Zwamborn, hoogleraar elektromagnetische effecten; Technische Universiteit Eindhoven, en TNO, Den Haag • dr E. van Rongen, radiobioloog; Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris
De publicatie 'Elektromagnetische velden. Jaarbericht 2006' (nr 2007/06) is te downloaden van www.gr.nl en in een papieren versie op te vragen bij het secretariaat van de Gezondheidsraad.

Lees ook:Geen enkel effect UMTS-straling op gezondheid
Lees ook:Gezondheidsraad: Recente publicaties elektromagnetische straling leiden niet tot andere inzichten
Lees ook:Gezondheidsraad: Bitumen verdacht kankerverwekkend
Lees ook:Gezondheidsklachten blootstelling magnetische velden MRI scanners
Lees ook:Nachtwerk en borstkanker: een oorzakelijk verband?

3 reacties op “Gezondheidsraad: Geen aanwijzingen gezondheidsproblemen UMTS en DECT

 1. Rechtspraktijk BAWA

  Wetenschappelijk UMTS onderzoek Onlangs werd voormalig staatssecretaris thans CDA-fractievoorzitter P. van Geel geciteerd in de UMTS-Slangenbeek zaak. De volgende vraag komt boven drijven: Is een regering die gezondheidsraadberichten laat steunen op voor burgers geheim gehouden onderzoeksinformatie rechtsstaatwaardig ?

  Het Zwitsers onderzoeksrapport, de nulpuntmeting, ruwe computerdata, overzicht gebruikte meetapparatuur, ijkdata,s enz ZIJN NOG STEEEDS NIET OPENBAAR. Er is alleen een publicatie in een Amerikaans tijdschrift. De onderliggende stukken van het wetenschappelijk COFAM-onderzoek in 2003, uitgevoerd door TNO is wel openbaar. Zie voor meer informatie onder chronologisch overzicht Zwitserse publicatie na 6 juni 2006 en zie de correspondentie die is gewisseld tussen ons kantoor en de bewindslieden Van Geel en Brinkhorst alsmede zie de briefwisselingen die wij hebben gevoerd met de VNG, welke U kunt lezen op http://www.stopumts.nl. Naast de site van WEO en het Milieumeldpunt vindt U ook onafhankelijke informatie op http://www.milieuziektes.nl Niemand in Nederland heeft het recht om U onvrijwillig permanent elektromagnetisch te bestralen. Gemeentebesturen behoren niet in ganzenpas achter de Staatssecretaris van VROM aan te waggelen doch dienen aan de gezondheidsbelangen van de inwoners van de gemeenten een groter gewicht toe te kennen dan aan de financiele en commerciele belangen van de telecomindustrie. Spreek Uw gemeentebestuur er op aan dat zij geen willoos werktuig dienen te zijn in handen van anderen. De VNG is wel contractpartij in het antenneconvenant doch niet Uw gemeente. Overigens is uit de stukken niet gebleken dat de leden (de gemeenten) bij ledenvergadering een besluit hebben genomen, laat staan een meerderheidsbesluit waardoor de VNG zich contractueel mocht (laten) binden. Elke inwoner van de gemeente dient zijn/haar gemeentebestuur daarop schriftelijk te bevragen. Indien de VNG onjuist heeft gehandeld behoren de leden (gemeenten) het lidmaatschap van de VNG op te zeggen. Het is niet gebleken dat de telecomproviders een verzekering hebben weten af te sluiten ter dekking van gezondheidsschade tengevolge blootstelling aan elektromagnetische straling/velden van de bevolking.
  De adviezen van de Gezondheidsraad (commissie elektromagnetische velden ) en het jaarbericht 2006 kunnen niet dienen als onderbouwing van gemeentelijke beschikkingen t.a.v. gsm/umts/hsdpa-mast bouwvergunningverleningen omdat de adviezen/berichten steunen op niet transparante onderzoeksresultaten. Zie ook chronologisch overzicht na Zwitserse publicatie vanaf 6 juni 2006 op http://www.stopumts.nl en de door ons kantoor aanhangig gemaakte procedure bij het Europees Parlement.

    /   Beantwoorden  / 
 2. roulette spel

  Ik kan me met de beste wil van de wereld niet voorstellen, hoe dat op den duur kan werken.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.