Categorie: "Diverse instanties"

Blog lanceert nieuwe website

Vandaag wordt de nieuwe website van Blog.nl officieel gelanceerd. Wie nu naar www.blog.nl surft, ziet meteen wat alle themablogs uit het grote netwerk aan nieuws bieden. Blog.nl is in juni 2005 opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot de grootste uitgever van thematische weblogs. In de maand mei trok het netwerk meer dan 1,5 miljoen bezoekers. Populaire blogs zijn…

21.000 Nederlanders dood door slecht milieu

GENEVE – Jaarlijks overlijden 21.000 Nederlanders als gevolg van het slechte milieu. Dat stelt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in een woensdag gepubliceerd landenrapport. Volgens de organisatie staat 14 procent van de sterfgevallen in Nederland in relatie tot het milieu in brede zin.  Als direct gevolg van de luchtvervuiling in Nederland sterven jaarlijks 3600 mensen, aldus de WHO. Het slechte milieu en de daarmee samenhangende sterftegevallen komt vooral tot uiting in het voorkomen van ziektes als hart- en vaatziekten, kanker, aandoeningen aan de luchtwegen en ongelukken. Onderzoekers hebben bij de vaststelling van de milieugesteldheid niet alleen naar (natuur)vervuiling gekeken. Zij hebben ook arbeidsomstandigheden, UV-straling, geluidshinder, landbouwtechhnieken, klimaat, veranderingen in het ecosysteem, de mate van verstedelijking en menselijk gedrag meegewogen.

FNV: Machineveiligheid in metaalsector onvoldoende

In de metaalsector is het slecht gesteld met de machineveiligheid. Volgens de Arbeidsinspectie worden de wettelijke regels nog regelmatig overtreden en lopen werknemer risico’s. Deze maand is de inspectie begonnen met een grootscheepse controle. FNV Bondgenoten overlegt inmiddels met de werkgevers over maatregelen die de veiligheid kunnen verbeteren. Ook leden kunnen hun wensen aangeven.

CBS: Bijna 3 miljoen verzuimcontacten

In 2005 telde Nederland ruim duizend instellingen die zich bezighouden met arbeidsomstandigheden, zoals zelfstandige arbodiensten, arbo-adviesbureaus en re-integratiebedrijven. De instellingen hadden 17,7 duizend mensen in dienst. Ze begeleiden werkgevers en werknemers bij het voorkómen en bestrijden van beroepsziekten. Ook helpen ze werknemers om weer terug te keren in een arbeidsomgeving.
In 2005 hebben zij 23 duizend onderzoeken gedaan naar mogelijke risico's voor veiligheid, gezondheid en welzijn in het werk. Verder zijn er…

VROM: Geen schadelijke effecten roetfilters

Roetfilters zijn zeer effectief om de uitstoot van fijn stof terug te dringen en zijn dus nodig voor de gezondheid. De gezondheidsrisicos die volgens een onderzoeker van de TU Delft aan roetfilters zouden kleven, namelijk dat door retrofit-roetfilters zeer fijne toxische stofdeeltjes in de lucht zouden komen, zijn slechts gebaseerd op vermoedens, niet op wetenschappelijk onderzoek.

Dit blijkt uit vooronderzoek van TNO. Dat heeft minister Cramer van VROM maandag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

 

VNG: Publicatie over uitvoeringstaken asbest verschijnt later

Goede naleving van de asbestregelgeving is gewenst. Voor gemeenten verschijnt een praktische uitvoeringsmethode, die richting geeft aan hun taakuitvoering asbest. De publicatie hierover verschijnt na de zomer en niet in mei, zoals eerder aangekondigd.

De 'Uitvoeringsmethodiek Asbestverwijderingsbesluit 2005'  gaat uit van het het Asbestverwijderingsbesluit en de Model-bouwverordening.

Doelvoorschriften in plaats van ’bouten en moeren’-richtlijnen

Diverse deskundigen uit de gevaarlijke stoffenwereld zijn zeer tevreden over het advies van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) om gedetailleerde PGS-documenten te vervangen door doelvoorschriften. De deskundigen uit het veld reageren op de AGS-adviezen over de Publicatiereeksdelen chloor, LPG en propaan en ammoniak.

Gezondheidsraad: Geen aanwijzingen gezondheidsproblemen UMTS en DECT

Elektromagnetische velden: Jaarbericht Gezondheidsraad 2006

UMTS en DECT zijn systemen waarmee draadloos gecommuniceerd kan worden. Sommige mensen vragen zich af of blootstelling aan de radiogolven van UMTS-zendmasten of DECT-basisstations en -telefoons in huis gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Recent onderzoek geeft hiervoor echter geen aanwijzingen. Dit schrijft de Gezondheidsraad in het vierde Jaarbericht Elektromagnetische Velden, dat vandaag verschijnt. Belangrijk zijn vooral de resultaten uit een recent Zwitsers UMTS-onderzoek, die eerdere bevindingen van TNO weerspreken. In het TNO-onderzoek, het eerste in zijn soort, leek blootstelling van proefpersonen aan UMTS nog te leiden tot minder welbevinden. Dat resultaat werd in Zwitserland echter niet gevonden. Aan dit Zwitserse onderzoek moet het sterkste gewicht worden toegekend, gezien de verbeterde onderzoeksopzet. Over de toepassing van DECT zijn op dit moment geen onderzoeksgegevens bekend die duiden op nadelige gezondheidseffecten.

Gezondheidsraad: Bitumen verdacht kankerverwekkend

Beoordeling gezondheidsschade door blootstelling aan bitumenrook op de werkplek

Bitumen is een complex mengsel van organische stoffen dat wordt verkregen door vacuümdistillatie uit ruwe petroleumolie. Het wordt onder andere gebruikt als bindmiddel in asfalt voor weg- en dakbedekkingen. Asfalt en dus ook bitumen wordt in de regel verhit voor gebruik. Om werknemers die bitumenrook inademen te beschermen tegen mogelijke nadelige gezondheidseffecten, gaat de Gezondheidsraad na bij welke blootstelling schade kan optreden. Hiervoor is geen veilige bovengrens te geven, omdat de beschikbare gegevens met veel onzekerheden omgeven zijn. Wel ziet de raad voldoende aanleiding om bitumen (damp en aerosol) als verdacht kankerverwekkend voor de mens te classificeren. Dit staat in een advies dat vandaag wordt aangeboden aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en dat moet leiden tot een grenswaarde.

EU-akkoord over testplicht chemische stoffen: REACH

De chemische industrie moet ruim tienduizend chemische stoffen gaan testen en zo veel mogelijk vervangen als ze gevaarlijk blijken te zijn. Dat is de kern van een akkoord tussen het Europees Parlement en de EU-landen dat donderdagochtend is gesloten.
Europarlementslid Ria Oomen (CDA), onderhandelaar namens de grote christendemocratische fractie, meldde dat na wekenlange gesprekken met de EU-landen en andere fracties.
Veel stoffen in alledaagse producten zoals zeep of verf zijn nooit onderzocht op hun gevolgen. De test en mogelijke vervanging moet de gezondheid van Europeanen ten goede komen. De industrie ageerde lang tegen het plan, omdat het miljarden euro's zou kosten.