Arbeidsinspectie activiteiten met thema Gevaarlijke Stoffen

Brief van Staatsecretaris van Hoof van SZW aan Tweede Kamer 20 oktober 2006

Op 1 juni 2006 heb ik met de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over arbozaken gevoerd.
In dat overleg heb ik onder andere de toezegging gedaan dat ik u een overzicht zal doen toekomen van de (voorgenomen) inspectie-activiteiten van de Arbeidsinspectie op het terrein van de gevaarlijke stoffen.
In het jaar 2005 heeft de Arbeidsinspectie in de volgende sectoren inspectieprojecten uitgevoerd waarbij ook het omgaan met gevaarlijke stoffen een specifiek inspectieonderwerp was; Tankschepen, Bouwlocaties, Houtverduurzaming, Astbestketen, Kwarts in de bouw, Overslag havens Amsterdam/Rotterdam (gegaste ladingen), Praktijklokalen VMBO, Zwembaden en Afvalsortering. Een aantal van de eindverslagen van deze inspectieprojecten zijn inmiddels aan de Tweede Kamer toegezonden of op de internetsite van de Arbeidsinspectie geplaatst.
In het Jaarplan 2006 van de Arbeidsinspectie is opgenomen dat er bij de inspectieprojecten in de Grafimedia, Glas en Keramiek, Metaalproducten, Machine-en apparatenindustrie, Leerindustrie, Sloop en Grondverzet( Kwarts), Meubelindustrie ( Kankerverwekkende stoffen), Asbestketen, Dieselmotorenemissie uit arbeidsmiddelen, Wasgoedketen zorg, Industriële reiniging, Tankbinnenvaart, Ziekenhuizen, Verpleging en Verzorging, Wasgoedketen in de gezondheidszorg, Stortplaatsen en vuilverbrandingsinstallaties bijzondere aandacht zal worden besteed aan de naleving van de regels op het gebied van gevaarlijke stoffen.

De resultaten van deze inspectieprojecten worden vastgelegd in projectverslagen, die in de loop van het volgende jaar in de openbaarheid zullen komen.
Het Jaarplan 2007 van de Arbeidsinspectie heb ik nog niet vastgesteld, maar bij de Arbeidsinspectie bestaat het voornemen om het onderwerp gevaarlijke stoffen in de inspectieprojecten voor de volgende sectoren te betrekken: Leerindustrie, Papier en kartonindustrie, Bouwlocaties, Meubelindustrie, Baanwerkers, Wegenbouw, B&U sector(deze laatste twee projecten zijn specifiek gericht op kwarts), Kappers, Veilingen en Groothandels en Schoonmaak vervoersmiddelen.
Bij zware ongevallen en incidenten kan het voorkomen dat gevaarlijke stoffen uit hun omhulling treden. Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie is telkens weer gebleken dat bij dergelijke voorvallen te kort schietend onderhoud(smanagement) de belangrijkste achterliggende oorzaak is. Daarom zal in 2007 bij de uitvoering van de BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen)-inspecties het onderhoudsmanagement bijzondere aandacht krijgen en de naleving van de verplichtingen uit de ATEX-(Atmosphéres Explosives) en PED (Pressure Equipment Directive) richtlijnen.
Zoals u bekend is wordt mijnerzijds ook langs andere wegen ingezet op meer aandacht voor de stoffenproblematiek. Daarbij denk ik met name aan het programma Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen (VASt). Op 22 augustus jongstleden heb ik u over de voortgang in dit project gerapporteerd.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
(H.A.L. van Hoof)

Lees ook:Meer aandacht nodig risico`s bij incidenten met gevaarlijke stoffen
Lees ook:Onderhoud belangrijke veroorzaker ongelukken chemische industrie
Lees ook:Arbeidsinspectie: Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe
Lees ook:Maatwerk op arbogebied zorgt voor veilig en gezond werken
Lees ook:Eigen verantwoordelijkheid bij invullen arbobeleid werpt vruchten af

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.