Stand van zaken implementatie Arbeidsomstandighedenwet

Op verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 24 mei 2007 informeert Minister Donner over de stand van zaken ten aanzien van de implementatie van de herziene Arbeidsomstandighedenwet middels een brief op 8 juni jl.
Stand van zaken implementatie Arbeidsomstandighedenwet
Arbocatalogi  Met sociale partners is overleg gevoerd over de tijdelijke subsidiëring van de totstandkoming van arbocatalogi. Dit heeft geresulteerd in de afspraak dat het ministerie van SZW het projectvoorstel van de Stichting van de Arbeid ‘Tijdelijke ondersteuning van de totstandkoming van arbocatalogi’ gedurende de periode 2007 tot en met 2009 voor een totaalbedrag van 15,7 miljoen euro zal bekostigen. Een onderdeel van dit project betreft de vormgeving van de subsidieregeling ‘Stimulering Totstandkoming Arbocatalogi’. Kern van deze regeling is dat branches een tegemoetkoming in de kosten van het opstellen van een arbocatalogus kunnen aanvragen nadat deze catalogus door SZW met positief resultaat marginaal is getoetst. Over de inhoud en de uitvoering van deze regeling vindt nog overleg met de Stichting van de Arbeid plaats. Naar verwachting zal de subsidieregeling met ingang van 1 september 2007 in werking treden.
Inmiddels heeft de sector Podiumkunsten voor het arbeidsrisico schadelijk, versterkt geluid afspraken gemaakt over de wijze waarop zij invulling geven aan de doelvoorschriften van de overheid. Deze afspraken zijn marginaal getoetst door SZW. VVV-Nederland heeft de afspraken ten aanzien van de arbeidsrisico’s fysieke belasting, agressie en geweld, bedrijfshulpverlening bij baliewerk en receptiewerk voor toetsing aan SZW voorgelegd.

Communicatie  In december 2006 is de landelijke voorlichtingscampagne ‘Samen beter aan de slag’ gestart met als doel een heldere communicatie richting ondernemingen, werkgevers en werknemers. In deze campagne ligt het accent op de grotere eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers op het terrein van de arbeidsomstandigheden en wat het nieuwe stelsel in de praktijk voor hen betekent. Samen met sociale partners wordt eraan gewerkt om een zo effectief mogelijke voorlichting over de herziene Arbeidsomstandighedenwet te realiseren.

In 2007 richten de communicatieactiviteiten zich op:
o Radiocommercials en advertenties
In de periode 7 tot en met 20 mei 2007 zijn radiocommercials over de herziene Arbeidsomstandighedenwet uitgezonden. Daarnaast zijn er in dezelfde periode advertenties geplaatst in dag-, vak- en weekbladen. Internetgebruikers zijn geattendeerd op de site arbonieuwestijl.nl via de zoekmachine Google.
o Website www.arbonieuwestijl.nl
Meteen na de behandeling van het wetsvoorstel herziening Arbeidsomstandighedenwet in de Tweede Kamer op 26 september 2006 is de website www.arbonieuwestijl.nl online gegaan. De site wordt continu vernieuwd. Tot en met de maand mei 2007 hebben in totaal bijna 80.000 unieke bezoekers de site 123.000 maal geraadpleegd.
o Brochure
Op 29 maart 2007 zijn 18.000 exemplaren van de brochure ‘Samen beter aan de slag, de nieuwe Arbowet’ met een aanbiedingsbrief van de Minister van SZW verzonden aan onder meer werkgevers- en werknemersorganisaties, brancheorganisaties en arbodienstverleners. Ook is de brochure tot op heden bijna 6000 keer gedownload van de voorlichtingssite www.arbonieuwestijl.nl.
o Presentaties
Vanaf oktober 2006 tot heden zijn er door vertegenwoordigers van SZW presentaties over de herziene arbeidsomstandighedenwet gegeven aan onder meer werkgevers- en werknemersorganisaties.
o Vrijwilligers
Het kennisinstituut MOVISIE (Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling) heeft in november 2006, met subsidie van SZW, een themakrant ‘Veilig en gezond vrijwilligerswerk’ uitgegeven in een oplage van 50.000 exemplaren. Middels deze krant is goede, algemeen toegankelijke en praktische informatie over relevante aspecten van de herziene Arbeidsomstandighedenwet in relatie tot vrijwilligerswerk breed verspreid onder vrijwilligersorganisaties. De krant is door vrijwilligersorganisaties massaal aangevraagd bij MOVISIE.

Het ArboKennisPortaal  Met ingang van 1 maart 2007 is een voorlopig ArboKennisPortaal gestart met een beperkt aantal voorzieningen. In 2007 zal de informatie over arbo- en verzuimbeleid verder worden uitgebreid en meer worden toegespitst op te onderscheiden doelgroepen (werknemer, werkgever en preventiemedewerker). Het ArboKennisPortaal zal medio 2008 volledig ingericht zijn.

Het Nieuwe Inspecteren  Bij de Arbeidsinspectie is het traject ‘het Nieuwe Inspecteren’ in gang gezet. Het nieuwe inspecteren houdt samengevat in: een meer outcome- en sectorgerichte benadering gecombineerd met meer maatwerk in de bedrijven voor wat betreft de inzet van het handhavingsinstrumentarium.
Een eerste belangrijk bestanddeel van het nieuwe inspecteren is maatwerk in de bedrijven. Bij de handhaving hanteert de Arbeidsinspectie als leidend principe ‘hard waar het moet, zacht waar het kan’. Dit betekent dat de inspecteur bij de inzet van het handhavingsinstrumentarium maatwerk levert en bij zijn afwegingen niet alleen de geconstateerde tekortkomingen als uitgangspunt neemt, maar deze afzet tegen de betreffende context: de ernst en omvang van het risico, de arbogeschiedenis van het bedrijf, en de bereidwilligheid en kunde van de werkgever.
Het Nieuwe Inspecteren wordt eerst in een drietal pilotprojecten toegepast. Dit om te bezien of de methode effectief is en ook om er ervaring mee op te doen.
Een tweede belangrijk bestanddeel bij het nieuwe inspecteren vormt het werken met op prioritaire risico’s toegesneden projecten. Hiertoe ontwikkelt de Arbeidsinspectie onder meer een uitgebreide serie branchebrochures. Deze branchebrochures zijn voorlichtingsinstrumenten die aan alle bedrijven in een bepaalde branche worden verzonden. In de brochure is informatie opgenomen over de verplichtingen die de werkgever heeft, hoe een bedrijfsinspectie verloopt en wat de belangrijkste arbeidsrisico’s in de branche zijn. De brochure wordt ruim voor de start van een inspectieproject aan alle bekende bedrijven in de sector toegestuurd. Een steekproef uit deze groep bedrijven zal later daadwerkelijk worden geïnspecteerd. Met de brochures kunnen de werkgevers zich goed op een inspectie van de Arbeidsinspectie voorbereiden. Daarmee wordt het optreden van de overheid duidelijk en voorspelbaar.
In juni 2007 worden voor de volgende sectoren brochures gepubliceerd: kappers, stratenmakers, papier en karton, gehandicaptenzorg, kinderopvang, autoschadeherstel, en uitgeverijen. Daarna staan gepland (eind 2007, begin 2008) brochures voor de sectoren: bouwplaatsen, koek- en snoep, vlees, metaal, rubber en kunststof, betonindustrie, verfindustrie, wegenbouw, afbouw, timmerindustrie, meubelindustrie, fundering, asbest, installatiebranche, horeca, containeroverslag, onderwijs en sociale werkvoorziening.

Uitvoering motie Koopmans c.s.  Op 26 september 2006 is tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet de motie van de leden Koopmans en Stuurman aanvaard1. In deze motie wordt de regering verzocht om met spoed een werkprogramma op te stellen om te komen tot gezondheids- en veiligheidskundige grenswaarden (concrete doelvoorschriften), waarover advies zal worden gevraagd aan de sociale partners.
De Tweede Kamer heeft tijdens het Algemeen Overleg van 7 februari 2007 aangegeven geïnformeerd te willen worden over de verschillende fasen die in de uitwerking van de motie 1 Kamerstukken II, 2005/06, 30 552, nr. 27. Koopmans zijn geschetst. Inmiddels heeft er constructief overleg plaatsgevonden met sociale partners over de uitwerking van de motie Koopmans. Sociale partners leggen de voorgestelde uitwerking voor een reactie aan hun achterban voor.

Oordeel over de implementatie  De implementatie van de herziene Arbeidsomstandighedenwet verloopt naar wens. De in deze brief geschetste maatregelen en met name de facilitering van de Stichting van de Arbeid bij de totstandkoming van arbocatalogi en de vormgeving van een subsidieregeling om deze
totstandkoming van catalogi te stimuleren, zullen bijdragen aan een voortvarende implementatie van de herziene Arbeidsomstandighedenwet.
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
(J.P.H. Donner)

Uw brief 07-SZW-B-023 d.d. 24 mei 2007
Ons kenmerk ARBO/A&V/2007/19025
Datum 8 juni 2007

Lees ook:Werkgevers en werknemers overleggen over arbobeleid op de werkvloer
Lees ook:Van Hoof door met wijziging Arbowet: dinsdag as. stemming in 2e Kamer
Lees ook:SER waarschuwt voor ‘vage Arbowet’
Lees ook:Ziekteverzuim daalt snelst in sectoren met arboconvenant
Lees ook:Werkgevers laks zonder arboregels?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.