Categorie: "Ministerie SZW"

Nieuwe SZW-website over nieuwe Arbowet: www.arbonieuwestijl.nl

Vandaag kwam ik op de website van het Ministerie SZW onderstaand bericht tegen (bij Actueel). Als zelfs ík dàt gemist hebt (geen persbericht gezien/ beperkte media-aandacht), dan zullen er vast meerdere mensen zijn die dit nieuwe initiatief nog niet gezien hebben…

De naam van de site doet me sterk denken aan een slogan van een arbodienst (: wij zijn een arbodienst "nieuwe stijl") én aan de website GeenStijl.nl (Telegraaf’s jongerenweblog-site: een site waar men iedere dag probeert tegen zoveel mogelijk schenen van BN-ers te schoppen), maar blijkt inhoudelijk toch wezenlijk anders…. of raakt deze website (Arbowet) de gevoelige schenen van de vakbonden, SER, StichtingVan Arbeid? Misschien komen zij dan binnenkort dan wel met www.ArboGeenStijl.nl? Wie zal het zeggen….

Website nieuwe arboaanpak

Sinds 5 oktober 2006 is de website www.arbonieuwestijl.nl online. Hierop vindt u informatie over de nieuwe aanpak van arbeidsomstandigheden. Een effectiever arbobeleid moet leiden tot een verbetering van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De aanpak krijgt onder meer vorm in het Programma Versterking Arbeidsveiligheid en de herziene Arbowet. Afhankelijk van de behandeling in de Eerste Kamer zal de nieuwe Arbowet op 1 januari 2007 in werking treden.
Naar
www.arbonieuwestijl.nl

Gewijzigde Arbowet aangenomen door Tweede Kamer

Dinsdag 26 september heeft de Tweede Kamer de gewijzigde Arbowet aangenomen, waardoor er (nog) meer eigen verantwoordelijkheid komt van werkgevers(organisatie) en werknemers(orgamisaties) rondom arbeidsomstandigheden in het bedrijf. Het voorstel is op 26 september 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, Groep Van Schijndel en Groep Van Oudenallen stemden voor. Slechts één amendement (artikelwijziging, Amendement nr 30; over het opschroeven van het aantal medewerkers van 10 naar 25 waarbij een "erkende" branche-RIE niet meer getoetst hoeft te worden door arbodienst of kerndeskundige) en een motie (nr 27; over het instellen van werkprogramma om grenswaarden vast te stellen) is aangenomen en zal dus leiden tot aanpassingen. Na de verkiezingen (22 november) moet de Eerste Kamer zich nog uitlaten over deze wetswijzing. Hij is dus nog niet definitief! Wellicht dat de verkiezingen dus nog een rol gaan spelen in het wel of niet in werking treden van deze wet per 1 januari 2007. Hoewel de verkiezingen geen invloed hebben op de zetelverdeling in de Eerste Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bespreekt op 3 oktober 2006 de procedure.

De volledige nieuwe tekst hier (Arbowet2007 + Toelichting) te vinden of inclusief de geschrapte teksten te vinden op de www.veiligheidskunde.nl website. De tekst van het nieuwe ontwerp Arbobesluit2007 is hier te vinden.
Bij Lees verder krijgt u een overzicht van de stemmingen in de Tweede Kamer en onderaan staan de teksten van de aangenomen wijzigingen (motie + amendement).

Van Hoof door met wijziging Arbowet: dinsdag as. stemming in 2e Kamer

Donderdagavond 21 sept. is van 19.45 uur tot 23.15 uur in de Tweede Kamer de behandeling geweest de gewijzigde/te wijzigen Arbowet.

Een verslag van Nu.nl: Laatst gewijzigd: 21 september 2006 23:41
Van Hoof wil Arbowet verduidelijken
DEN HAAG – Staatssecretaris Henk van Hoof (Sociale Zaken) wil werkgevers en werknemers de helpende hand bieden bij het maken van afspraken over veilig werken. De bewindsman heeft donderdag gezegd daarvoor bij deskundigen en instituten te rade te gaan. Een meerderheid in de Tweede Kamer van CDA en de oppositiepartijen PvdA.

Werkgevers en werknemers overleggen over arbobeleid op de werkvloer

Werkgevers en werknemers moeten binnen het bedrijf contact hebben over het arbeidsomstandighedenbeleid. Ook krijgen werknemers toegang tot een arbodeskundige. Dit schrijft staatssecretaris Van Hoof in een nota van wijziging van de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet, die vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden.
De eerste wijziging regelt het overleg tussen de werkgever en de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Van Hoof schrijft in de nota van wijziging dat bij dit overleg ‘actief informatie dient te worden uitgewisseld’. Dit was nog niet in het wetsvoorstel geregeld. Voor bedrijven met minder dan tien werknemers, zonder ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging was dit wel in de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet opgenomen.
Daarnaast wordt in de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet de toegang van werknemers tot een arbodeskundige geregeld. Dit kan gaan om een deskundige van de arbodienst, zoals een bedrijfsarts of arbeidshygiënist, maar ook om een preventiemedewerker. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor maatwerk op de werkvloer.

Vertraging in behandeling nieuwe Arbowet

Komt ie er nu wel of komt ie er nu niet die Arbowet2007? Dàt hij komt is zeker maar óf hij ook komt per 1 januari én in déze vorm is afhankelijk van het werktempo van Van Hoof ("Staats" van SZW) én de verkiezingen op 22 november. Volgens de laatste berichten (zie onder), gaat dat dus allemaal niet lukken en zal de Arbowet pas nà de verkiezingen in de Tweede Kamer aan bod komen. Bij een kabinetswisseling zal dat hoogestwaarschijnlijk leiden tot een aangepaste versie die pas in de loop van 2007 zal worden ingevoerd …

BRON: ORNET – 30 augustus 2006 De oppositie in de Tweede Kamer probeert de behandeling van de nieuwe Arbowet uit te stellen en over de verkiezingen heen te tillen. In een vergadering van de vaste Kamercommissie op dinsdag 29 augustus bleek dat staatssecretaris van SZW, Jan van Hoof, ongeveer veertig eerder gestelde vragen nog niet had beantwoord.
Daarop vroeg Kamerlid Hannie Stuurman van de PvdA, mede namens de oppositiepartijen SP en GL, om een extra vragenronde. Na enige discussie ging Van Hoof daar uiteindelijk mee akkoord. Dit betekent dat de behandeling van het wetsvoorstel in ieder geval twee weken is uitgesteld.

Eigen verantwoordelijkheid bij invullen arbobeleid werpt vruchten af

Het is altijd bijzonder te zien hoe bepaalde ontwikkelingen en resultaten uit het verleden (opgezet vanuit een andere doelstelling) worden gebruikt om een nieuwe politieke weg te onderbouwen.
Want primair was de doelstelling van de arboconvenanten een aantal jaren geleden:
- het terugdringen van risico’s en het beperken van WAO instroom!
De toename van een eigen verantwoordelijkheid was naar mijn weten niet de primaire doelstelling achter de arboconvenanten. De resultaten worden daar nu wel voor gebruikt, is dat eerlijk of gewoon slimme politiek?

SZW: Eigen verantwoordelijkheid bij invullen arbobeleid werpt vruchten af Versterking van de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor veilige arbeidsomstandigheden werpt vruchten af. Maatregelen die sectoren en bedrijven zelf vormgeven sluiten beter aan bij de knelpunten die daar spelen en worden ook beter nageleefd.

Hierdoor daalt het ziekteverzuim structureel en raken minder mensen arbeidsongeschikt.
Dit blijkt uit de voortgangsrapportage over de uitvoering van de arboconvenanten, het programma Versterking Arbeidsveiligheid en het programma Versterking Arbeidsomstandigheden Stoffen, die staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Arbowet op de schop?

Vandaag is dan eindelijk het langverwachte wetsvoorstel voor de wijziging van de Arbowet naar de Tweede Kamer gestuurd. De zorg voor arbeidsomstandigheden wordt weer neergelegd bij werkgever en werknemer en de overheid trekt zich verder terug.

Een goede ontwikkeling? Of gaan we hiermee terug naar 1900? (toen de overheid vond dat veiligheid "geen zaak was waar de overheid zich mee diende te bemoeien" maar van de werkgever…) De eerste tegengeluiden van FNV zijn er al…. "FNV: valse start modernisering Arbo-wet "

BRON: SZW Werkgevers en werknemers krijgen meer vrijheid bij invullen arbobeleid
Werkgevers en werknemers krijgen vanaf volgend jaar meer ruimte om samen het eigen arbobeleid in te vullen. Ze worden nauwer betrokken bij de uitvoering van het beleid, waardoor de kwaliteit ervan verbetert. Dat staat in een voorstel voor een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
In de nieuwe wet komen zo min mogelijk Haagse regels bovenop de regels van de Europese Unie. Alleen als er sprake is van zeer ernstige risico’s maakt Van Hoof een uitzondering. Bijvoorbeeld bij het werken met professioneel vuurwerk of bij het vervangen van producten met vluchtige organische stoffen.
De overheid schrijft niet meer tot in detail voor aan welke eisen ondernemingen moeten voldoen. Wel komen er zogenoemde ‘doelvoorschriften’, omschrijvingen van het te bereiken beschermingsniveau tijdens het werk. Een voorbeeld daarvan is dat de overheid niet langer voorschrijft hoeveel toiletten een bedrijf moet hebben, maar eist dat een werkgever zorgt voor een voldoende aantal toiletten.

Minder regels nieuwe Arbeidstijdenwet

Er gaan minder regels gelden voor het maximale aantal uren dat iemand mag werken en voor nachtarbeid. Verder verdwijnen de aparte regels voor overwerk uit de wet en worden afspraken over pauzes een zaak van werkgevers en werknemers. Deze voorstellen staan in het Wetsvoorstel vereenvoudiging arbeidstijdenwet van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat in de Tweede Kamer is ingediend.

Het wetsvoorstel is deel van het kabinetsbeleid om het aantal regels terug te brengen. Door minder en eenvoudiger regels wordt de internationale concurrentiepositie van Nederland beter. Zeker voor industriële bedrijven, die vaak met ploegendiensten werken, zijn soepeler regels voor arbeidstijden belangrijk om met het buitenland te kunnen concurreren. Daarom beperkt de nieuwe wet zich zoveel mogelijk tot regels die nodig zijn voor de bescherming van de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemer.