Arboregels: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker…

In de lijn van "leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker" …. Bij deze nieuwe manier van werken van de arbeidsinspectie vond ik onderstaand plaatje erg toepasselijk.

Arboregels vaak moeilijk voor werkgevers

Omdat werkgevers regels over arbeidsomstandigheden vaak te moeilijk vinden, is de Arbeidsinspectie begonnen met een proef. In vier bedrijfstakken wordt een voorlichtingsbrochure getest en eind april moeten de werkgevers in die sectoren de definitieve versie in de brievenbus vinden.

In de brochure licht de inspectie de manier van inspecteren per bedrijfstak toe. Deze brochures worden onder alle bedrijven in een branche verspreid geruime tijd voordat er binnen die branche geïnspecteerd wordt.

Welkom bij de Arbo weblog!

De komende maanden ontsluit TQL tientallen expertblogs die zich primair richten op functionarissen bij overheid en
bedrijfsleven. Daartoe
is TQL een exclusieve
samenwerking aangegaan met Blog Online B.V. te Amstelveen, dat reeds
een omvangrijk netwerk van consumentengerichte weblogs beheert. De
expertblogs van TQL zijn bij blog.nl in het publieke domein
beschikbaar, naast de besloten presentatie voor de TQL-leden.

De weblog Arbo is een van de eerste expertblogs die wordt ontsloten.

Auteur ing. Ronald Hoevers staat garant voor de kwaliteit van het berichtenverkeer.

Blog.nl breidt uit met expertblogs voor de B2B markt

Het netwerk van blog.nl gaat uitbreiden. Tot nu toe bestond het netwerk uit blogs voor de consument/particulier. De komende maanden zullen tientallen expertblogs worden opgezet die zich primair richten op functionarissen bij overheid en bedrijfsleven. Daartoe is blog.nl een exclusieve samenwerking aangegaan met online vakuitgeverij The Question Library www.tql.nl te Deventer.
Met ingang van heden is een drietal vakblogs opengesteld:
- arbeidsomstandigheden; arbo.blog.nl onder redactie van ing. Ronald Hoevers.
- ontslagzaken; ontslag.blog.nl onder redactie van mr. Petra Willems,.
- pensioenen; pensioenen.blog.nl onder redactie van Arthur Borghoff,

Stress en RSI

Stress en RSI door het werk zijn grote veroorzakers van gezondheidsklachten. Dat staat in het onderzoeksrapport Gezondheidsschade en kosten als gevolg van RSI en psychosociale arbeidsbelasting in Nederland dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Staatssecretaris Van Hoof is van plan om in de nieuwe Arbowet vast te leggen dat bedrijven beleid moet voeren om de psychosociale arbeidsbelasting (stress) te beheersen. Het is niet de bedoeling de bestaande regels voor preventie van RSI te veranderen. Deze regels zijn gebaseerd op EU-regels. Van Hoof wil dat werkgevers en werknemers van deze arbeidsrisico’s op de hoogte zijn en ermee aan de slag gaan.

Bedrijfsarts vecht voor positie

In een krirnpende arbomarkt pogen bedrijfsartsen hun positie te borgen.

UTRECHT – De bedrijfsarts: zorgverlener en adviseur! Onder dat motto congresseert de Nederlandse Vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde woensdag 5 april in Nieuwegein over de positie van de beroepsgroep binnen en buiten de arbodiensten.
NVAB-voorzitter Pieter Rodenburg nam onlangs een voorschot op dit congres door de noodklok te luiden over de dramatische dabnj van het aantal bedrijfsartsen m opleiding in de afgelopen jaren: Arbodiensten zijn onzeker over hun slinkende marktpositie en durven niet weer te investeren in dure opleidingen. De vraag naar verzuimbegeleiding is sterk gedaald.

Minder regels nieuwe Arbeidstijdenwet

Er gaan minder regels gelden voor het maximale aantal uren dat iemand mag werken en voor nachtarbeid. Verder verdwijnen de aparte regels voor overwerk uit de wet en worden afspraken over pauzes een zaak van werkgevers en werknemers. Deze voorstellen staan in het Wetsvoorstel vereenvoudiging arbeidstijdenwet van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat in de Tweede Kamer is ingediend.

Het wetsvoorstel is deel van het kabinetsbeleid om het aantal regels terug te brengen. Door minder en eenvoudiger regels wordt de internationale concurrentiepositie van Nederland beter. Zeker voor industriële bedrijven, die vaak met ploegendiensten werken, zijn soepeler regels voor arbeidstijden belangrijk om met het buitenland te kunnen concurreren. Daarom beperkt de nieuwe wet zich zoveel mogelijk tot regels die nodig zijn voor de bescherming van de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemer.

Ziek van pesten

Pestgedrag op het werk leidt tot een toename van vijftig procent van het verzuim onder medewerkers. Niet alleen het slachtoffer meldt zich vaker ziek. Waar pesten veel voorkomt, zijn ook de daders en getuigen vaker ziek.

Het ziekteverzuim stijgt van gemiddeld 11,6 dagen per jaar naar 16,9 dagen per jaar in organisaties waar een pestcultuur heerst, zo blijkt uit onderzoek onder 137 bedrijfsartsen door Ida Marsman.

Zwangere vrouwen moeten minder werken

Zwangere vrouwen met stressvolle banen zouden vanaf het begin van hun zwangerschap niet meer moeten werken dan 24 uur per week. Dit zegt hoogleraar sociale geneeskunde aan het Amsterdamse AMC G. Bonsel. Het voorlopige advies komt voort uit de eerste resultaten van het ABCD-onderzoek, een studie naar de relatie tussen de leefgewoonten van zwangere vrouwen en de gezondheid van hun baby’s.