Categorie: "Diverse instanties"

CDA: aanpassen Arbowet om thuiswerk te stimuleren

Het CDA eist meer maatregelen om thuiswerken te stimuleren. Veel werkgevers staan er aarzelend tegen over omdat zij aansprakelijk zijn, als een ’thuiswerker’ iets overkomt. Het CDA wil daarom de Arbo-wet aanpassen, en werknemers zelf verantwoordelijk maken voor een veilige thuiswerkplek.’De baas’ draait dan bijvoorbeeld niet meer op voor de medische kosten als een ’thuiswerker’ rsi-klachten oploopt. De CDA-fractie eist wel dat werkgevers flink meebetalen aan de inrichting van een thuiswerkplek. Nu mag een bedrijf daaraan slechts eens in de vijf jaar 1815 euro per werknemer besteden. ,,Dat moet 3000 euro worden.’’

FNV: Succes arboconvenanten twijfelachtig

Minister Donner is van mening dat de arboconvenanten, die sinds 1999 in veel branches zijn afgesloten, een groot succes zijn geweest. De vakcentrale FNV en FNV Bondgenoten denken daar anders over. Het ziekteverzuim is gedaald. Van de oorspronkelijke doelen op het terrein van arbeidsomstandigheden is echter weinig bereikt.

Nieuwe biologische bedreigingen in Europese werkomgeving

In zijn nieuwe rapport stelt de Europese waarnemingspost voor risico’s de in opkomst zijnde biologische risico’s vast, waarvan de kans het grootst is dat werkenden in de EU ermee te maken krijgen. Het gaat dan met name om boeren, medisch personeel en werknemers in bedrijfstakken die in ontwikkeling zijn, zoals de afvalverwerking. Overdraagbare ziekten als SARS, vogelgriep en dengue (knokkelkoorts) geven steeds meer aanleiding tot bezorgdheid. Ondanks de bestaande Europese wetgeving is de kennis nog altijd beperkt en op veel werkplekken laat de beoordeling en preventie van biologische risico’s te wensen over. In het rapport wordt benadrukt dat het belangrijk is om een wereldwijde en multidisciplinaire aanpak te volgen waarin aandacht wordt besteed aan veiligheid en gezondheid op het werk, volksgezondheid, milieubescherming en voedselveiligheid.

Signaleringsrapport beroepsziekten: Rookverbod in horeca betere longfunctie horecapersoneel

In opdracht van het ministerie van SZW brengt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) jaarlijks het Signaleringsrapport Beroepsziekten uit. Uit het rapport blijkt dat in landen om ons heen waar het roken verboden is in de horeca er veel positieve effecten zijn op de gezondheid van personeel. Deze effecten zijn met name een betere longfunctie, vermindering van luchtwegklachten en vermindering van hartinfacten (Italië). Volgens het NCvB zijn deze onderzoeksresultaten, én de kankerverwekkende effecten van passief roken, krachtige argumenten om het rookverbod in de Nederlandse horeca snel in te voeren. Tevens blijkt uit dossieronderzoek dat bedrijfsartsen werk als oorzaak van rugklachten en depressie onderschatten. Te vaak wordt uitgegaan van problemen in de privésfeer. Door werkfactoren te onderschatten worden kansen voor re-integratie en preventie gemist.

Vanaf 1 januari Breed Platform Verzekerden en Werk verdwenen?

Individuele dienstverlening van het Breed Platform Verzekerden en Werk dreigt per 1 januari 2008 te verdwijnen omdat de bewindslieden van SZW en VWS de subsidiestop terugdraaien. Een trieste zaak voor (chronisch zieke) mensen die goede, onafhankelijke informatie en advies willen over hun rechten als plichten bij behouden van hun baan en aflsuiten van verzekeringen. TENZIJ er jaarlijks € 610.000,- wordt vrijgemaakt. Zoals het er nu naar uitziet kunt u vanaf 1 januari 2008 geen gebruik meer maken van de individuele dienstverlening van het BPV&W.

Kamer wil verbetering reintegratie

De Tweede Kamer vindt dat er een eind moet komen aan de groei van het aantal bedrijven die werklozen weer aan een baan proberen te helpen. Er zijn circa 2.000 reïntegratiebedrijven die per jaar ruim 2 miljard euro subsidie krijgen.
De bedrijven helpen maar één op de drie deelnemers aan een reïntegratietraject aan een baan. Volgens de Kamer komt dat door de slechte kwaliteit. Bovendien is het volgens de Kamer wel erg makkelijk om zo'n bedrijf te beginnen en subsidie binnen te halen.
De Kamer wil dat de uitkeringsinstantie UWV gaat toezien op de kwaliteit van de reïntegratiebedrijven.

 

FNV start meldlijn gegaste container

Gassingen worden toegepast in de scheepvaart om te voorkomen dat ladingen beschadigd raken door insecten en ander ongedierte in de lading of de verpakking. De gebruikte gassen zijn altijd gifitig en betekenen een risico voor mens en milieu. Veel van deze gassingen blijken overbodig. Bovendien worden containers in de praktijk niet goed ontgast.  Etikettering en voorlichting schieten schromelijk tekort. Concept-wetgeving is in bureaulades verdwenen omdat het de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven teveel zou aantasten. FNV vindt dat werknemers die dergelijke containers openen lopen daardoor onaanvaardbare risico's en start daarom een Meldlijn.

FNV bedingt 100.000 euro schadevergoeding voor kapotte pols

Een werknemer van zuivelbedrijf Campina Melkunie krijgt van zijn baas een schadevergoeding van meer dan € 100.000. De man heeft een chronisch letsel aan zijn pols opgelopen door het stelselmatig duwen van vierhonderd kilogram zware rolcontainers. Het Bureau Beroepsziekten FNV heeft dit dinsdag bekendgemaakt. De gedupeerde moest voor zijn werk dagelijks met vijftien tot twintig containers in de weer. Het bedrijf had een kettingbaan vervangen waardoor hij in plaats van één wel twintig tot veertig meter moest duwen.

Kwaliteit lucht in basisscholen slecht

De binnenluchtkwaliteit van veel basisscholen is slecht. Daardoor nemen de leerprestaties af en stijgt het ziekteverzuim. Dat blijkt volgens de GGD uit onderzoek tijdens afgelopen schooljaar dat nu gepresenteerd is. 23 GGD's hebben in Nederland onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de lucht in 87 scholen. In Brabant werden door de GGD Hart voor Brabant vijf scholen in Waalwijk, Oss, Oisterwijk, Boxmeer en Sint-Oedenrode onder de loep genomen.
Bij de scholen werd de zogenaamde ééndagsmethode toegepast. Gedurende enkele weken werd de kwaliteit van de lucht in een school gemeten. Daarna werden op één dag alle lokalen in de school nagekeken en kreeg de school per lokaal een ventilatieadvies en een meter om de luchtkwaliteit zelf te kunnen meten.

Handreiking Arbocatalogus voor Minister Donner

Vanmiddag biedt Robin Linschoten namens de Stichting van de Arbeid aan minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het eerste exemplaar aan van een handreiking aan de branches voor het opstellen van een arbocatalogus. Een arbocatalogus is een document waarin organisaties van werkgevers en werknemers op sectorniveau vastleggen welke maatregelen moeten worden getroffen om te kunnen voldoen aan de doelvoorschriften van de Arbowet. Het boekje van de Stichting is bedoeld om de branches te helpen bij het opstellen van een arbocatalogus.