Categorie: "Ministerie SZW"

De Arbobalans 2006: arbeidsomstandigheden over het algemeen gunstig in Nederland

Eerst het persbericht; later de beschouwingen want achter het persbericht zitten 527 pagina's leesvoer… !!!

SZW's Arbobalans 2006: arbeidsomstandigheden in Nederland over het algemeen gunstig

Nederland scoort in vergelijking met andere landen in Europa over het algemeen gunstig op het gebied van arbeidsomstandigheden. Werknemers staan hier relatief weinig bloot aan lichamelijke risico’s op het werk en risico’s door hun werkomgeving. Wel wordt in Nederland vaker melding gemaakt van ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, geweld en intimidatie, dan gemiddeld in Europa. Tweederde van de Nederlandse artsen en verpleegkundigen bijvoorbeeld heeft hier regelmatig mee te maken. Dit blijkt uit de Arbobalans 2006 die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Per 1 juli 2008 ziekmelding pas na 42 weken naar UWV

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van Minister Donner om de verplichte ziekmelding bij (of eigenlijk doormelding naar het) UWV die nu plaatsvindt in de 13de week te verleggen naar de 42ste week. Hiermee worden enorme administratieve lasten van de werkgevers verlicht en krijgt het UWV het niet te druk met medewerkers die (per ongeluk) niet zijn beter gemeld bij het UWV…

Of het echt een lastenverlichting is voor de werkgevers vraag ik me af. De meeste ziekmeldingen hangen tegenwoordig toch in geautomatiseerde systemen of worden door de arbodienst doorgemeld naar het UWV. Ik denk dat het slimmer van het UWV zou zijn geweest (besparing van tijd/geld voor alle partijen) om te zorgen dat hun automatiseringssystemen aansluiten bij de bestaande verzuim- en casemanagementsystemen (zoals Humannet, Jeems, Verzuimsignaal, Verzuimplein e.d) van arbodienstverleners cq. casemanagers en zo gewoon de gegevens (via XML) automatisch tot zich laten komen…
Maar ja dat is gebruik maken van de bestaande ICT- vooruitgang van de afgelopen jaren; niet iets voor Donner blijkbaar…

Regels voor rusttijden 1 februari 2008 aangescherpt

Per 1 februari 2008 gaan deels strengere regels gelden voor rusttijden bij aanwezigheidsdiensten. Deze diensten komen vooral voor in de zorg- en welzijnssector en bij hulpdiensten (zoals ambulance). De aangescherpte regels van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maken deel uit van het Arbeidstijdenbesluit en verschijnen vandaag in het Staatsblad. Betrokken partijen hebben zodoende nog tijd om zich op de nieuwe regels voor te bereiden.

Afspraken over veilig werk en terugdringen verzuim leveren resultaat op

De afspraken tussen werkgevers en werknemers over veiliger werk en het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid hebben goede resultaten opgeleverd en het arbobeleid duidelijk verbeterd. Tussen 1999 en 2005 daalde het ziekteverzuim in sectoren met een zogeheten arboconvenant met 28 procent, in de overige sectoren met 11 procent.

Stand van zaken implementatie Arbeidsomstandighedenwet

Op verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 24 mei 2007 informeert Minister Donner over de stand van zaken ten aanzien van de implementatie van de herziene Arbeidsomstandighedenwet middels een brief op 8 juni jl.
Stand van zaken implementatie Arbeidsomstandighedenwet
Arbocatalogi  Met sociale partners is overleg gevoerd over de tijdelijke subsidiëring van de totstandkoming van arbocatalogi. Dit heeft geresulteerd in de afspraak dat het ministerie van SZW het projectvoorstel van de Stichting van de Arbeid ‘Tijdelijke ondersteuning van de totstandkoming van arbocatalogi’ gedurende de periode 2007 tot en met 2009 voor een totaalbedrag van 15,7 miljoen euro zal bekostigen. Een onderdeel van dit project betreft de vormgeving van de subsidieregeling ‘Stimulering Totstandkoming Arbocatalogi’. Kern van deze regeling is dat branches een tegemoetkoming in de kosten van het opstellen van een arbocatalogus kunnen aanvragen nadat deze catalogus door SZW met positief resultaat marginaal is getoetst. Over de inhoud en de uitvoering van deze regeling vindt nog overleg met de Stichting van de Arbeid plaats. Naar verwachting zal de subsidieregeling met ingang van 1 september 2007 in werking treden.
Inmiddels heeft de sector Podiumkunsten voor het arbeidsrisico schadelijk, versterkt geluid afspraken gemaakt over de wijze waarop zij invulling geven aan de doelvoorschriften van de overheid. Deze afspraken zijn marginaal getoetst door SZW. VVV-Nederland heeft de afspraken ten aanzien van de arbeidsrisico’s fysieke belasting, agressie en geweld, bedrijfshulpverlening bij baliewerk en receptiewerk voor toetsing aan SZW voorgelegd.

Maatwerk op arbogebied zorgt voor veilig en gezond werken

Intensieve samenwerking tussen werkgevers en werknemers op arbogebied werpt haar vruchten af. Werkgevers en werknemers maken samen afspraken die passen bij een sector of onderneming en goed aansluiten op de praktijk. Door maatwerk verbeteren de arbeidsomstandigheden, zodat werknemers gezond en veilig kunnen werken. In sectoren met een convenant daalt het ziekteverzuim sneller dan in sectoren zonder convenant. Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage 2006-2007 Arboconvenanten, Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen en Versterking Arbeidsveiligheid, die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Nieuwe Arbowet: ook door overheid opgelegde MAC-waarden verdwijnen!

Inmiddels is de vernieuwde Arbowet door de Eerste Kamer en heeft Nederland een Arbowet die over een kleine 3 weken van kracht wordt. Of met deze vernieuwde wet direct de werkplek er anders gaat zien is te betwijfelen. Daarnaast zal, denk ik, de wet goed werken op plaatsen waar de medezeggenschap goed is geregeld en zij als een waardige partner van de directie/werkgever is.
Hoe het zal aflopen in bedrijven waar OR minder serieus wordt genomen en men gewent was om alleen naar de letter vd wet te kijken, is afwachten….

In de schaduw van de vernieuwde Arbowet is er echter nog een grote wijziging aan de gang waarvan niet iedereen zich bewust is. De MAC-waarden gaan verdwijnen! Althans ca. 600 van de 700 die er nu zijn!!!  Het is namelijk de bedoeling, in lijn met de nieuwe arbowet waarbij de verantwoordelijkheid naar werkgevers en werknemers wordt gedelegeerd, dat veilige grenzen in de lucht van chemische stoffen door het bedrijf zelf moet worden bepaald.

Er zijn diverse redenen zowel vóór als tégen deze werkwijze maar het feit dat dat gaat gebeuren is inmiddels wél duidelijk.

Dus werkgevers kunnen zelf bepalen of stoffen in de lucht gevaarlijk zijn of niet? Zullen ze dat kunnen? Wat denkt u? Inmiddels worden er leidraden ontwikkeld (gesubsidieerd door SZW)  die bedrijven helpen omdat te kunnen bepalen. Ik heb er als arbodeskundige en iemand die vaak beoodeling van gevaarlijke stoffen in de lucht meet en beoordeeld een erg hard hoofd in maar wie weet…….

Min. SZW: Subsidie voor opstellen leidraden veilig werken met chemische stoffen
Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ruim drie ton subsidie toegekend aan werkgevers en werknemers voor het  opstellen van leidraden voor veilig werken met chemische stoffen op de werkplek.
Vanaf 1 januari geeft de overheid nog maar voor een beperkte groep stoffen aan wat de wettelijk toegestane maximale concentratie ( publieke grenswaarde) is waaraan mensen blootgesteld mogen worden, zonder dat hun gezondheid hier schade van ondervindt. Het bedrijfsleven is zelf verantwoordelijk om voor het merendeel van de gevaarlijke stoffen die het gebruikt grenswaarden op te stellen (private grenswaarden). Zij kan hiervoor terugvallen op de onderbouwing van de oude lijst met wettelijke grenswaarden. Voor de overige stoffen moet zij zelf de onderbouwing van de grenswaarden verzorgen.

Schema helpt juiste verf uitzoeken bij binnenshuis schilderen metaal

Bedrijven die binnenshuis schilderwerkzaamheden verrichten kunnen straks beter voldoen aan de verplichting om verf mét schadelijke vluchtige organische stoffen te vervangen door verf op waterbasis. Zij krijgen de beschikking over een schema dat aangeeft in welke gevallen zij nog wel gebruik mogen maken van verf met oplosmiddelen. Dat is het gevolg van een aanpassing van het Arbeidsomstandighedenbesluit door demissionair staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Hoewel het gebruik van verf met oplosmiddelen verboden is zijn er situaties waarin verf op waterbasis geen alternatief is. Roestgevoelige ondergronden zijn daar een voorbeeld van. Om in dergelijke situaties toch gebruik te mogen maken van verf op basis van oplosmiddelen moet een ontheffing worden aangevraagd. Dit brengt onnodig veel rompslomp met zich mee en mede daardoor wordt er zelden ontheffing aangevraagd.

Sectoren zetten afspraken over veilig werken voort na afloop van contract

In arboconvenanten maken werkgevers en werknemers in risicovolle sectoren samen met de overheid concrete afspraken over hoe ze de arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren en ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kunnen verminderen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de werkdruk te verminderen of zware lichamelijke belasting te voorkomen. Inmiddels zijn er 69 van dit soort convenanten afgesloten waar 3,7 miljoen werknemers onder vallen. Het onderzoek moest uitwijzen wat er na afloop van de convenanten met de afspraken gebeurt. In twaalf van de afgeronde 18 convenanten zetten werkgevers (een deel van) de afspraken voort op sectorniveau.

Arbeidsinspectie activiteiten met thema Gevaarlijke Stoffen

Brief van Staatsecretaris van Hoof van SZW aan Tweede Kamer 20 oktober 2006

Op 1 juni 2006 heb ik met de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over arbozaken gevoerd.
In dat overleg heb ik onder andere de toezegging gedaan dat ik u een overzicht zal doen toekomen van de (voorgenomen) inspectie-activiteiten van de Arbeidsinspectie op het terrein van de gevaarlijke stoffen.
In het jaar 2005 heeft de Arbeidsinspectie in de volgende sectoren inspectieprojecten uitgevoerd waarbij ook het omgaan met gevaarlijke stoffen een specifiek inspectieonderwerp was; Tankschepen, Bouwlocaties, Houtverduurzaming, Astbestketen, Kwarts in de bouw, Overslag havens Amsterdam/Rotterdam (gegaste ladingen), Praktijklokalen VMBO, Zwembaden en Afvalsortering. Een aantal van de eindverslagen van deze inspectieprojecten zijn inmiddels aan de Tweede Kamer toegezonden of op de internetsite van de Arbeidsinspectie geplaatst.
In het Jaarplan 2006 van de Arbeidsinspectie is opgenomen dat er bij de inspectieprojecten in de Grafimedia, Glas en Keramiek, Metaalproducten, Machine-en apparatenindustrie, Leerindustrie, Sloop en Grondverzet( Kwarts), Meubelindustrie ( Kankerverwekkende stoffen), Asbestketen, Dieselmotorenemissie uit arbeidsmiddelen, Wasgoedketen zorg, Industriële reiniging, Tankbinnenvaart, Ziekenhuizen, Verpleging en Verzorging, Wasgoedketen in de gezondheidszorg, Stortplaatsen en vuilverbrandingsinstallaties bijzondere aandacht zal worden besteed aan de naleving van de regels op het gebied van gevaarlijke stoffen.