Minder ongevallen op het werk

Het aantal ongelukken op het werk is van 2000 tot en met 2004 afgenomen. Dat hebben onderzoeksinstituut TNO en adviesorganisatie Consument en Veiligheid vrijdag gezegd. Volgens de twee instellingen daalde het aantal arbeidsongevallen met als gevolg letsel en verzuim in de periode met 17 procent. In de eerste vier jaar van deze eeuw ging het aantal ongevallen op het werk met ziekenhuisopname met 22 procent omlaag. Het aantal doden als gevolg van een arbeidsongeval verminderde zelfs met 29 procent.

Als veiliger kan dan de wet, moet het veiliger!

Ik ben altijd geinteresseerd in rechtspraak. Niet dat ik jurist ben, maar uitspraken helpen meestal om wetgeving beter te begrijpen en kun je gebruiken bij adviezen richting klanten. Nu staat iedere uitspraak meestal op zich en vind ik ze meestal lastig leesbaar. Maar is mijn interpretatie juist als ik concludeer op basis van onderstaande uitspraak??

"Als blijkt dat een machine veiliger gemaakt HAD KUNNEN worden dan normen voorschrijven, dan had een werkgever daarvoor MOETEN zorgen"

"Een werkgever moet rekening houden met onoplettend gedrag bij gebruik machines".

Ondanks dat de werknemer is voorgelicht, de machine voldoet aan alle eisen/normen, bewezen is dat de werknemer onoplettend is geweest, de arbeidsinspectie na onderzoek geen overtredingen heeft geconstateerd).

Lees de samenvatting (hieronder) of de gehele uitspraak van het Gerechsthof van Den Bosch.

Opnieuw ontslaggolf Arbo Unie

De Arbo Unie gaat na twee eerdere bezuinigingsrondes 580 banen schrappen. Ongeveer 150 mensen zullen met gedwongen ontslag moeten. Eerder schrapte het bedrijf ook al ongeveer 580 voltijdsbanen. Toen moesten 350 medewerkers gedwongen met ontslag. Daarnaast vertrokken 365 medewerkers door natuurlijk verloop. Enkele jaren geleden telde de Arbo Unie nog 4000 medewerkers.

Arbowet op de schop?

Vandaag is dan eindelijk het langverwachte wetsvoorstel voor de wijziging van de Arbowet naar de Tweede Kamer gestuurd. De zorg voor arbeidsomstandigheden wordt weer neergelegd bij werkgever en werknemer en de overheid trekt zich verder terug.

Een goede ontwikkeling? Of gaan we hiermee terug naar 1900? (toen de overheid vond dat veiligheid "geen zaak was waar de overheid zich mee diende te bemoeien" maar van de werkgever…) De eerste tegengeluiden van FNV zijn er al…. "FNV: valse start modernisering Arbo-wet "

BRON: SZW Werkgevers en werknemers krijgen meer vrijheid bij invullen arbobeleid
Werkgevers en werknemers krijgen vanaf volgend jaar meer ruimte om samen het eigen arbobeleid in te vullen. Ze worden nauwer betrokken bij de uitvoering van het beleid, waardoor de kwaliteit ervan verbetert. Dat staat in een voorstel voor een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
In de nieuwe wet komen zo min mogelijk Haagse regels bovenop de regels van de Europese Unie. Alleen als er sprake is van zeer ernstige risico’s maakt Van Hoof een uitzondering. Bijvoorbeeld bij het werken met professioneel vuurwerk of bij het vervangen van producten met vluchtige organische stoffen.
De overheid schrijft niet meer tot in detail voor aan welke eisen ondernemingen moeten voldoen. Wel komen er zogenoemde ‘doelvoorschriften’, omschrijvingen van het te bereiken beschermingsniveau tijdens het werk. Een voorbeeld daarvan is dat de overheid niet langer voorschrijft hoeveel toiletten een bedrijf moet hebben, maar eist dat een werkgever zorgt voor een voldoende aantal toiletten.

Gezondheidsklachten blootstelling magnetische velden MRI scanners

"Bij mensen die regelmatig met MRI scanners werken kunnen tijdelijke, op bewegingsziekte lijkende, gezondheidsklachten ontstaan, die vaak gerelateerd worden aan hun aanwezigheid in de magneetvelden die om deze systemen aanwezig zijn (strooivelden). Naar verwachten zal in de nabije toekomst de intensiteit en de duur van de blootstelling aan deze magneetvelden toenemen door de ontwikkeling van sterkere magneten en nieuwe interventionele toepassingen." Aldus het promotieonderzoek van Frank de Vocht aan de Universiteit Utrecht dat hij op 18 mei 2006 verdedigd.

Uit onderzoek bij MR-technici blijken de intensiteit en de duur van de blootstelling aan de strooivelden gerelateerd te zijn aan de frequentie en het patroon van de ervaren gezondheidsklachten. De resultaten…

Gaat nieuwe Arbowet in rook op?

De nieuwe Arbowet (2006) komt er aan. Sterker nog een wetsvoorstel

(of wetswijzing?) had al bij de Tweede Kamer moeten liggen. Het is namelijk de bedoeling dat eind 2006 de Arbowet drastisch wordt gewijzigd: er verdwijnen artikelen die betrekking hebben op minder-ernstige risico’s en zullen meer doelvoorschriften komen en minder middelvoorschriften. De manier waarop een bedrijf moet voldoen aan de

wetgeving wordt overgelaten aan het "publieke domein" (werkgeversorganisaties-vakbonden; werkgevers-ondernemingsraad). Onderstaande uitspraak van afgelopen week strooit een beetje roet in het eten: lees!

BRON: de Stentor

Uitspraak Rechtbank doorkruist nieuwe opzet Arbo-wet

DEN HAAG/WAPENVELD – Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid voert momenteel een hoger beroepszaak bij de Raad van State om een uitspraak van de rechtbank in Zutphen van tafel te krijgen. Die uitspraak heeft vergaande consequenties voor de Arbo-wetgeving en voor bedrijven, zeiden woordvoerders van het ministerie gisteren (vrijdag jl) bij de Raad van State in Den Haag.

Veiligheid ziekenhuispersoneel opnieuw onderzocht

Nieuw onderzoek door de Arbeidsinspectie moet uitwijzen of werknemers in ziekenhuizen voldoende zijn beschermd tegen onder meer blootstelling aan narcosegassen en medicijnen tegen kanker. Uit eenzelfde onderzoek bleek eind 2003 dat hiervoor te weinig aandacht was. De ziekenhuizen hebben sindsdien extra maatregelen genomen.

Het nieuwe onderzoek vindt plaats in alle 102 Nederlandse ziekenhuizen. Gekeken wordt of het personeel, onder wie artsen en schoonmakers, onder veilige omstandigheden werkt. Blootstelling aan de medicijnen tegen kanker en de narcosegassen kan leiden tot ernstige schade aan de gezondheid. Zo kunnen werknemers onvruchtbaar worden of kinderen krijgen met een aangeboren afwijking.

1.560 agressie-incidenten per jaar in ziekenhuizen

Even rekenen 1560 agressie incidenten per jaar = 30 per week = ruim 4

per dag! Daarnaast hoorde ik vandaag dat ook het Ambulancepersoneel zo vaak te maken had agressie en met diefstal uit ambulance auto’s. Dan hebben we het nog niet eens over de incidenten die NIET worden geregistreerd. ….."daar word ik niet vrolijk van" …..

BRON: ANP Agressie is een groeiend maatschappelijk probleem en komt ook voor in ziekenhuizen. In 2005 registreerden 29 ziekenhuizen die deelnemen aan het project Veiligezorg(r), gericht op het voorkomen van agressie in ziekenhuizen, gezamenlijk 1.560 agressie-incidenten. In 2004 registreerden 24 ziekenhuizen 1.145 incidenten.

Met het project Veiligezorg(r) wil de StAZ deze agressie aanpakken en zoveel mogelijk voorkomen. In het kader van Veiligezorg(r) worden agressie-incidenten geregistreerd. Steeds meer ziekenhuizen registreren hun incidenten hetgeen een toename van het totaal aantal geregistreerde incidenten tot gevolg heeft. Waar het aantal deelnemende ziekenhuizen in 2005 ten opzichte van 2004 met ongeveer 20% toenam, nam het aantal geregistreerde incidenten met ruim 35% toe. Peter Peerdeman, projectleider Veiligezorg: ‘De oorzaak van de toename in het aantal geregistreerde incidenten in ziekenhuizen ligt in het ‘registratie-effect’. Dat wil zeggen dat in het eerste jaar van registratie het gemiddelde aantal incidenten per afdeling toeneemt. Ziekenhuizen beginnen het project Veiligezorg(r) vaak op de afdeling Spoedeisende Hulp en breiden het later verder uit naar andere afdelingen. Deze uitbreiding brengt uiteraard ook een toename met zich mee van het aantal geregistreerde agressie-incidenten. De gegevens van 2005 laten een verzwaring van de agressie-incidenten zien, het aantal geweldsincidenten neemt toe. Het is daarom belangrijk te benadrukken dat ondanks deze toename, uit de gegevens ook naar voren komt dat de persoonlijke gevolgen van letstel of
schade afnemen. Medewerkers in ziekenhuizen voelen zich dus wel veiliger.’

Betekenis nanotechnologieën voor gezondheid

De Gezondheidsraad (adviesraad van de overheid) heeft vandaag zijn rapport gepubliceerd over nanotechnologie en gezondheid. Er is de laatste tijd veel over te doen….

In het advies gaat een commissie van de Gezondheidsraad in op de betekenis van nanowetenschap en nanotechnologieën voor de menselijke gezondheid. De beloften en bedreigingen voor de individuele mens en voor de samenleving als geheel komen aan bod. De commissie geeft aan hoe de ingrijpende ontwikkelingen in goede banen kunnen worden geleid.

Werkgever mag rokende werknemers niet ongevraagd tegen zichzelf beschermen: rookkamer mag niet dicht!

De zorgplicht van de gemeente als werkgever gaat niet zo ver dat zij rokende werknemers ongevraagd tegen zichzelf mag beschermen door rookkamers te sluiten.

De feiten
De gemeente Schouwen-Duivenland wil de rookkamer van een gemeenteafdeling sluiten. De afdeling adviseert negatief en de ondernemingsraad stemt er ook niet mee in. Als het college toch de rookkamer sluit, roept de ondernemingsraad de nietigheid van het besluit in. De Bedrijfscommissie adviseert de gemeente om het besluit niet uit te voeren, maar opnieuw met de ondernemingsraad te overleggen. Dit overleg vindt niet plaats en de gemeente verzoekt de kantonrechter om vervangende toestemming voor de sluiting van de rookkamer. De reden is de bescherming van de gezondheid van medewerkers en bezoekers van het gemeentehuis. Daar wordt nog aan toegevoegd dat de kamer kan worden gebruikt als vergaderruimte en dat roken tot arbeidsverzuim leidt, naar schatting 200.000 euro per jaar.